Prostor na kojem će ubuduće biti ta vrsta objekata deo je nekadašnjeg kompleksa Industrije metalnih konstrukcija (IMK) sa proizvodnim halama i pripadajućim površinama. Trenutno je kompleks zapušten i izložen kontinuiranoj devastaciji.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove objavio rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela područja Ade Huje (Zona A), opštine Stari Grad i Palilula, za blok 4A1. Naručilac plana je IMK d.o.o Beograd.

Kako se navodi u elaboratu za rani javni uvid, cilj izrade izmena i dopuna plana je definisanje uslova za izgradnju objekata stambeno-poslovne, odnosno mešovite namene, uz detaljnu procenu maksimalnih kapaciteta, mogućnosti transformacije u zonu mešovitih gradskih centara u zoni centra Beograda i mogućnost izgradnje visokih objekata u delu bloka, što će se proveriti kroz izradu studije visokih objekat u fazi izrade nacrta.

Površina obuhvaćena izmenama plana iznosi oko 0,852 hektara i oivičena je ulicama Žorža Кlemansoa sa severozapadne strane, Dunavskom sa južne strane i nekadašnjim pojasom železničkog zemljišta, sada novoplaniranim linijskim parkom sa severoistočne strane.

Lokacija se nalazi u zaleđu priobalja Dunava i ima veoma dobru poziciju, s obzirom na blizinu reke i užeg gradskog centra, navodi se u elaboratu.

„Neposredno okruženje se intenzivno razvija u poslednjoj deceniji izgradnjom stambenih i mešovitih kompleksa. Značajan reper za lokaciju je i novoplanirani linijski park u kontaktnoj zoni obuhvata“, piše u elaboratu,.

Iz elaborata se vidi da je u planu razvoj 50.000 kvdarata, od 40.000 za stanovanje (ukupno 400 stanova), a 10.000 za komercijalne sadržaje.